ozelbilgekoleji.com ?zel Bilge Koleji

UPozelbilgekoleji.com
Title: ?zel Bilge Koleji
Description: ?zel Bilge Koleji
Keywords: ?zel Bilge Koleji
ozelbilgekoleji.com is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ozelbilgekoleji.com has 43% seo score.

ozelbilgekoleji.com Information

ozelbilgekoleji.com Information,ozelbilgekoleji.com IP Address,ozelbilgekoleji.com DNS Server

Website / Domain: ozelbilgekoleji.com
Website IP Address: 212.68.51.202
Domain DNS Server: ns1.argenova.net,ns2.argenova.net

ozelbilgekoleji.com Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ozelbilgekoleji.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

ozelbilgekoleji.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Wed, 10 Aug 2016 14:14:22 GMT
Server nginx

ozelbilgekoleji.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
?zel Bilge Koleji 3 0.35%

ozelbilgekoleji.com Traffic Sources Chart

ozelbilgekoleji.com Similar Website

Domain Site Title

ozelbilgekoleji.com Alexa Rank History Chart

aleax

ozelbilgekoleji.com Html To Plain Text

?zel Bilge Koleji Bilge'li olun, haberdar olun! E?itim Ciddi Bir ??tir, Gücünü Sevgiden Al?r... ??renci Giri?i AnasayfaOkulumuzE?itim-??retimRehberlikBa?ar?lar?m?zFoto?raflar?leti?im Duyurular 29.01.2015 Tatil Mesaj? Devam? > 15.12.2014 Anas?n?f? Aral?k Ay? Yemek Listesi (2014) Devam? > 15.12.2014 Ocak Ay? Yemek Listesi (2015) Devam? > 03.11.2014 Anas?n?f? Kas?m Ay? Yemek Listesi (2014) Devam? > 28.10.2014 Kas?m Ay? ?ngilizce Dergisi (2014) Devam? > 28.10.2014 Anas?n?f? Kas?m Ay? Bülteni (2014) Devam? > 20.10.2014 2014-2015 E?itim ??retim Y?l? Mesaj? Devam? > 20.10.2014 Fark?na Varmadan ?ocu?umuz üzerine Yaratt???m?z Olumsuz Etkiler Devam? > 17.10.2014 Anas?n?f? Ekim Ay? Bülteni (2014) Devam? > 17.10.2014 Ekim Ay? ?ngilizce Dergisi (2014) Devam? > 13.10.2014 Anas?n?f? Ekim Ay? Yemek Listesi (2014) Devam? > 30.09.2014 Beylikdüzü’ndeki Yeni Binam?z Hakk?nda ?zel Bilge Koleji 25 y?ll?k deneyimleriyle 2014-2015 E?itim-??retim y?l?nda tüm bran?larda uzman ??reticileri ve deneyimli kadrosuyla Bilge Anaokulu olarak Beylikdüzü’ndeki yeni binam?zda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacakt?r. Beylikdüzü’ndeki yeni binam?zdan kareleri g?rüntülemek i?in t?klay?n?z. BRAN? DERSLER? 1-MENTAL AR?TMET?K 2-OKUMA-YAZMA 3-?NG?L?ZCE 4-REHBERL?K 5-BALE 6-DRAMA 7-SANTRAN? 8-MODERN DANS 9-MüZ?K 10-BEDEN E??T?M? 11-RES?M Devam? > 30.09.2014 Anas?n?f? Eylül Ay? Yemek Listesi (2014) Devam? > 30.09.2014 Bilgili, bilgeli olmak Okula gitmekle ba?lar Sevginin oldu?u yerde ??renmek de ?ok kolay E?itim bizim i?imiz Gücünü sevgiden al?r Okulumuz bu y?l da Ba?ar?lara ko?acakt?r. Ba?ar?l? insanlar?n arkas?nda mutlaka sa?lam bir okul, sa?lam bir e?itim hayat? ve ??retmenler vard?r. Size bu imkanlar? sa?layan ?zel Bilge Koleji ile 2014-2015 E?itim-??retim d?nemine ba?lam?? bulunmaktay?z. Okul bizim en güzel en aziz yuvam?z. Bu d?rt duvar bizi hayata, gelece?e, güzel yar?nlara haz?rlar. Okul, sevginin, bilginin ve ho?g?rünün imparatorlu?udur. Burada, bu bah?ede a?ar en güzel ?i?ekler. Bu bah?ede k?k salar en y?k?lmaz ??narlar. Güzel bir eylül gününde gencecik, taptaze, p?r?l p?r?l ?ocuklar, ellerinde ?antalar?, yüreklerinde bir tela? ve heyecanla okula ba?lad?lar. Yeni e?itim-??retim y?l?m?z?n tüm güzelliklerle ge?mesi dile?iyle hepimize hay?rl? olsun. YUVANIZA HO? GELD?N?Z… Devam? > 05.05.2014 Yeni foto?raflar?m?z? g?rüntülemek i?in galerimizi ziyaret edebilirsiniz. Devam? > 05.05.2014 Yeni foto?raflar?m?z? g?rüntülemek i?in galerimizi ziyaret edebilirsiniz. Devam? > 05.05.2014 Yeni foto?raflar?m?z? g?rüntülemek i?in galerimizi ziyaret edebilirsiniz. Devam? > 05.05.2014 Yeni foto?raflar?m?z? g?rüntülemek i?in galerimizi ziyaret edebilirsiniz. Devam? > 05.05.2014 Anas?n?f? May?s Ay? Yemek Listesi (2014) Devam? > 05.05.2014 6 Ya? May?s Ay? ?ngilizce Dergisi (2014) Devam? > 05.05.2014 Anas?n?f? May?s Ay? Bülteni (2014) Devam? > 02.05.2014 Yeni foto?raflar?m?z? g?rüntülemek i?in galerimizi ziyaret edebilirsiniz. Devam? > 02.05.2014 Yeni foto?raflar?m?z? g?rüntülemek i?in galerimizi ziyaret edebilirsiniz. Devam? > 30.04.2014 Yeni foto?raflar?m?z? g?rüntülemek i?in galerimizi ziyaret edebilirsiniz. Devam? > 25.04.2014 Okulumuz müzik grubu Bostanc? G?steri Merkezi'nde yap?lan Vodafone Freezone 17. Liseleraras? Müzik Yar??mas?'nda Müzik ko?lar? Erkut Kerpeten ?nderli?inde 378 lise aras?nda finale kalmay? ba?armak bizlere büyük bir gurur ya?atm??t?r. Müzik ko?lar? Erkut Kerpeten ve ??rencilerimizi kutluyor, onlara 26 Nisan 2014 tarihinde Bostanc? G?steri Merkezi'nde yap?lacak final yar??mas?nda ba?ar?lar diliyoruz. Devam? > 18.04.2014 Lise Grubu ??rencilerimiz Vodafone Freezone Yar??mas?nda Finale kalm??lard?r. Devam? > 18.04.2014 Yeni foto?raflar?m?z? g?rüntülemek i?in galerimizi ziyaret edebilirsiniz. Devam? > 04.04.2014 6 Ya? Nisan Ay? ?ngilizce Dergisi (2014) Devam? > 04.04.2014 Haz?rl?k S?n?f? Nisan Ay? Bülteni (2014) Devam? > 04.04.2014 Anas?n?f? Nisan Ay? Yemek Listesi (2014) Devam? > Tüm duyurular i?in t?klay?n?z > 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram? Co?kuyla Kutland? Uzman Pedagog Ayhan Erbay ile Ergenlik D?nemi Semineri Ya?l?lara Sayg? Haftas? T?reni 8.S?n?f ve Lise ??rencileri ??in ??kur Semineri Madde Ba??ml?l??? ?le ?lgili Semineri Okul ?ncesi Do?a Turunda Okul ?ncesi Zaman Kavram?n? ??reniyor 5.S?n?f Nutella Partisi Dünya ?ocuk ?iirleri Günü Kutlamas?- ?iir Yar??mas? 4/A S?n?f? Piktikte Okul ?ncesi Fen Ve Do?a Etkinli?i 5.S?n?f Kahvalt? Okul ?ncesi Grubu Güne?i G?rünce:) Okul ?ncesi Kalemtra? Art?klar?n? De?erlendirerek ?al??malar Yapt? 5 ve 6.S?n?f Müzik Dersi 10.S?n?f Do?a Yürüyü?ü 6.S?n?f ??rencilerimiz Güne?i G?rdü :) Bilge Okullar? Fiyat Listesi "Yazarlar Okulda Projesi" kapsam?nda Yazar Nihayet Y?ld?r?m s?yle?isi Red Nose Day 8.S?n?f TEOG ?ncesi Nutella Partisi 18 Mart ?anakkale Haftas? 5 Yas? English Time 5. S?n?f G?rsel Sanatlar Dersi 1. S?n?f Yerli Mal? Haftas? 1. S?n?f Beden E?itimi Dersi 3. S?n?f Fen Bilgisi Dersi Bar?? Man?o Kültür Merkezi Gezisi S?nav ?ncesi Do?adan Enerji Al?yoruz. Topkap? Saray? Gezisi Haz?rl?k S?n?f? Fen Dersi - Havas?z Ortamda Yanma Olmaz ve A??k Hava Bas?nc? Deney Haz?rl?k s?n?f? - Fen Dersi Yapra??n Yap?s?n? Mikroskop ve Büyüte? ile ?nceleme 5. S?n?f Fen Dersi - S?v?n?n Genle?mesi YGS ve LYS Bilgilendirme Semineri 6. S?n?f Müzik Dersi 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? ?tfaiye Gezisi Fen Dersinden Foto?raflar Haz?rl?k S?n?f? Satran? Dersinde ?stek K??esi 2015-2016 E?itim ??retim Y?l? Ba?lad? Uzman Pedagog Ayhan Erbay ile Ergenlik D?nemi Semineri ?ocuklar sosyal bir ortama uyum sa?layabilecek psikolojik olgunlu?u, ortalama 3 ya??n? doldurduklar?nda kazanmaktad?rlar. Bu nedenle de bu ya?tan itibaren bir sosyal kuruma devam etmeleri uygun olmaktad?r. Daha ?ncesinde tek bir ki?inin sürekli ilgisine ihtiya? duyarlar ve bu ilgiyi payla?abilecek olgunlu?a ermemi?lerdir. Bu nedenle 3 ya? ?ncesi okul ?ncesi kuruma g?nderilen ?ocuklarda s?kl?kla okula uyum problemleri ya?anmaktad?r. ANAOKULU NE G?B? ?ZELL?KLERE SAH?P OLMALIDIR? 3-6 ya? d?nemi ?ocuklar?n zihinsel, duygusal, bili?sel ve sosyal geli?imleri i?in en ?nemli d?nemdir. ?ocuklar ?ncelikle geli?imlerinin bir ?zelli?i olarak sosyalle?mek, ba?ka ?ocuklarla bir arada olmak ihtiyac?ndad?rlar. Okul ?ncesi kurumlar? ?ocuklar?n payla?ma, bir arada olma, birlikte hareket edebilme ve oyun oynama ihtiyac?n? kar??larlar. Becerileri ve zihinsel kapasiteleri birbirlerine denk olan ya??tlar?yla bir arada olmak ?ocuklar?n ya?ayarak ??renmelerini sa?lar ve sosyal payla??m?n ??renilmesinde etkilidir. Bu nedenle de ?ocuklar?n tüm geli?im alanlar?n? destekleyen bir program haz?rlamal? ve bu program ?ocuklar?n keyifle ve ilgisini ?ekebilecek ?ekilde takip etmelerini sa?layacak bir i?tenlikle haz?rlanmal?d?r. ?ocuklar hem ??renmeli, hem e?lenmeli, hem de yeni ilgi alanlar? bulmal?d?r. ??renirken e?itim hayatlar?n?n temeli olan birlikte hareket edebilme, grupla birlikte karar alabilme, s?ra bekleme, kendini grup i?inde ifade edebilme, temel ihtiya?lar?n? ifade etme, belirlenen kurallar? ??renme ve bu kurallara - s?n?rlara uyma gibi becerileri kazanmalar?da ?nemlidir. ?ocuklar?n ya?lar?na uygun olarak gerekli kavramlar? (renk, ?ekil, say?, vb.) el becerilerini, sosyal becerileri ??renmeleri evden ?ok okul ortam?nda mümkün olmaktad?r. ?ocuklar?n becerilerinin ve geli?imlerinin takibini yapabilmek ve olas? bir aksakl?kta aileyi uyarmak ?ok büyük ?nem ta??maktad?r. ?ünkü olas? baz? problemler erken ya?ta k?fedildiklerinde h?zl?ca ??zümlenebilmekte aksi halde uzun y?llar süren e?itim hayat?n? ve ?ocu?un sosyal hayat?n? etkileyen ba?ka zorluklara d?nü?ebilmektedirler. Bu programlar?n uygulanmas? a?amas?nda okul personelinin deneyim ve e?itimleri de ?ok ?nemli olmaktad?r. Bilge Koleji Okul ?ncesi E?itim B?lüm'ünde 3 - 6 ya? aras? ?ocuklara hizmet verilmektedir. Bilge Koleji'nde her ya? grubunun s?n?flar? ayr?, ??retmenleride alanlar?nda uzmand?r. Güleryüzlü, empati kuran, ?ocuklar?n duygular?n? anlamak ve problem ??zme gibi yeteneklere ve düzgün bir diksiyona sahiptirler. Okulumuzun bütün imkan konforundan 3 - 6 ya? aras?ndaki tüm ??rencilerimiz faydalanmaktad?r. 3 ya?taki temel hedefimiz; ?ncelikle ??rencilerin temel ihtiya?lar?n? gidermek, sosyalle?menin ilk ad?m?n? atan 3 ya? ?ocu?una uyugun platformu sa?layabilmek, Beden E?itimi ile ?ocu?un büyük ve kü?ük kas geli?imine katk? sa?lamak, Müzik ve sezgisel geli?imini desteklemek, Yabanc? Dil (?ngilizce) ile bili?sel geli?ime destek sa?lamaktad?r. 5 - 6 ya?; art?k sosyal olan 5 - 6 ya? ?ocu?unda ?z bak?m becerilerini üst seviyeye ta??mak, Drama dersi ile zihinsel geli?imini desteklemek, Yabanc? Dil (?ngilizce) ile bili?sel ve dil geli?imini desteklemek, Beden E?itimi ile ?ocu?un vücudunu do?ru kullanma tekniklerini ??retmek, Bilgisayar ile günümüzün teknolojik geli?iminin takibi, G?rsel Sanatlar ile kü?ük kas geli?imi sa?lanmaktad?r. ?lk??retim; ??retmenlerin katk?s? ile ilk??retime haz?rl?k 5 ya?ta ba?lar. Benzetimlerle ba?lay?p ?izgi ?al??malar? ile devam eder. 6 ya?ta kelime tamamlama, klavuz ?izgili defter kullan?m etkinlikleri ile devam eder. B?LGE KOLEJ? ??RENC?LERE NE KATAR? ?LER?DEK? AKADEM?K VE SOSYAL YA?AMINA NE TüR KATKILARI OLUR? Anaokulu ?ocu?un ya?am?ndaki ilk ger?ek sosyal deneyimdir. ?ocu?un merkez oldu?u ve tüm ilginin üzerinde oldu?u bir ortamdan uzakla??p ilgiyi, sevgiyi, payla?t??? bir düzen i?inde grup halinde hareket etti?i beklemeyi, sabretmeyi ??rendi?i, tüm ihtiya?lar?n? kar??lamas? i?in destekledi?i ilk ortamd?r. Bilge Koleji'ne devam eden ??renciler ?ncelikle düzen ??renir. Her gün ayn? saatte yat?p kalkmay?, ayn? düzen i?inde okula gitmeyi ama? edinir. Bu ev ya?am?nda da düzen sa?lar. Belirli bir saatte yatmay?, düzenli olarak kahvalt? etmeyi ??renir. Düzenli ve sürekli arkada?lar? olur. Arkada?lar?n? aramaya, onlar taraf?ndan aranmaya ba?lar. Arkada?l?k ve arkada?lar?yla payla?t?klar? ?nemli olmaya ba?lam??t?r. Anne - babas? d???nda ??retmeni ve okuldaki arkada?lar? hayat?nda ?nemli olmaya ba?lar. Ba?ka insanlarla ili?ki kurmay? ve sürdürmeyi ??renir. Evde ortaya ??kan sorunlarda sorun ??zmek zorunda kalmayabilir ancak okulda ?rne?in oyunca??n? payla?mas? gerekti?inde uygun y?ntemle yakla?mazsa hayal k?r?kl??? ya?ayabilir ve bu yolla zaman i?inde problem ??zmeyi ??renir. Kabul g?rmek, kabul etmek gibi sosyal kavramlar geli?meye ve ?nem kazanmaya ba?lar. Ya?ayarak, deneyerek ??renme f?rsat? elde eder. Her tür bilgi grupla etkile?im halinde ??retilmektedir. Ayr?ca her ?ocuk geli?im baz? alanlar?nda sorunlar ya?ayabilir. Okulumuzun Rehber ??retmeni g?zetiminde tüm ??renciler gün boyu izlenmekte, herhangi bir durumda müdahale edilmektedir. Bu güzel dünya üzerinde mutlu ya?amak herkesin hakk?d?r. Ancak, mutlulu?un temeli "sevgi"dir. Sevginin olmad??? yerde mutsuzluk do?ar. Bu nedenle insanlar, ?nce birbirlerini sevmeli, birbirlerine sayg? g?stermeli ve birbirlenin haklar?n? tan?mal?d?rlar. Bu g?rü?ten yola ??kan okulumuz "E?itim ciddi bir i?tir, gücünü sevgiden al?r" dü?üncesini kendine misyon belirlemi?tir. Bilginin h?zla üretildi?i ve tüketildi?i ?a??m?zda birey ve toplumun gelece?i, bilgiye ula?ma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine ba?l? bulunmaktad?r. Bu becerilerin kazan?lmas? ve hayat boyu sürdürülme; ezberlemeye de?il, bilgi üretimine dayal? ?a?da? bir e?itim gerektirmektedir. B?yle bir e?itim de e?itim-??retim süre?leri iyi planlanm??, iyi yap?land?r?lm?? okullarla ger?ekle?tirilir. ?zel Bilge ?lk??retim Okulu anas?n?f?ndan itibaren yabanc? dil a??rl?kl? e?itim vermektedir. Okulumuzda 1., 2. ve 3. s?n?flarda mihver derslerin yan?nda bran? ??retmenleri taraf?ndan verilen aktivite derleri ile ??rencilerin motivasyonu gü?lendirilmektedir. 4. s?n?ftan itibaren tam bran?la?ma ile e?itimin her kademesinde ??rencinin ya?ayarak ??renmesine olanak sa?layan, ??renci merkezli e?itim yakla??m?, ??renciyi daha verimli k?lan ?l?me-de?erlendirme sistemleri, ??renci ve ??retmenleri ortak paydada bulu?turan program geli?tirme süre?leri ile kendini ger?ek?i bir g?zle alg?layan, analitik dü?ünebilen, sorun ??zmede farkl? yakla??mlar geli?tirebilen bireyler yeti?tirmeyi ama?lamaktad?r. Sevgili ??renciler, Atatürk ilkelerinden hi?bir zaman ?dün vermeyin; laikli?i daima koruyun; sab?rl? olun, duygular?n?zla de?il, mant???n?zla hareket edin; ulusal kültürümüzü koruyun, yozla?may?n, gününüzü kurtarmak i?in de?il, gelecek i?in ?al???n; bar???? olun, gü?lüklerden y?lmay?n, sevginin, karde?li?in üstünde hi?bir gü? tan?may?n, sadece kendinizi de?il,tüm insanl??? sevin Yar?nlar?n?z?n ge?mi?inizden güzel olmas? dile?iyle. Merhaba, E?itim ve ??retim, istenen ?a?da? insan modelinin yeti?tirilmesinde en ?nemli ara?t?r. 21. Yüzy?l gereksinimlerine uygun, ?zgürlük?ü ve kat?l?mc? bir e?itim vermeyi ama?layan okulumuz, 1991 y?l?ndan bu yana ?lk??retim Okulu olarak faaliyette bulunmakta iken 2010 - 2011 e?itim - ??retim y?l?nda bünyesine Anadolu Lisesini de katarak hizmetlerine devam etmektedir. Sa?l?kl? bir toplumun, bensel, ruhsal, sosyal y?nden sa?l?kl? bireylerden olu?aca??n? dü?ünen ?zel Bilge Anadolu Lisesi'nin amac? kendini ifade edebilen, soran, sorgulayan, dü?ünen, dü?ündü?ünü demokratik yollardan a??k?a ifade edebilen; insanlar? din, dil, ?rk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik statü y?nünden ay?rmayan, ayr?mc?l?k yapmayan, bütün insanlar? kucaklayabilen, ülkesini ve insnal??? seven bireyler yeti?tirmektedir. Sevgili ??renciler, Ba?ar? i?in ?ok ?al???n?z. Okulunuzu, ??retmenlerinizi, arkada?lar?n?z? ?ok seviniz. Sizi gelece?e haz?rlayan iyi niyetli ?abalar? bo?a ??karmay?n?z. ??retmenleriniz tüm ya?am?n?za y?n veren gelece?inizin mimarlar?d?r. ??retmenleriniz sizin i?inizdeki cevheri ??kartmak i?in ?aba harcarlar. Okulun amac? sizi e?itmek ve gelece?e haz?rlamakt?r. Sizleri gelecekte iyi yeti?mi? birer fert olarak modern bilime dayal?, bilgi üreten ve bu bilgileri geli?en teknoloji ile ekonomik varl??a ?eviren, ?zgüveni yüksek bireyler olarak g?rmekten onur duyaca??m. ülkemizin gelece?i, gelece?imizin güvencesi siz sevgili ??rencilerimiz; Bütün bu ama?lara ula?abilmenin yolu, Ulu ?nder Atatürk'ün de dedi?i gibi "TEK B?R ?EYE ?HT?YACIMIZ VARDIR; ?ALI?KAN OLMAK." B?LGE’YE HO?GELD?N?Z Okulumuz ger?ek ya?am? e?itim süreci ile bütünle?tirmeye ?al???rken esnek kat?l?mc? ve demokratik okul kültürü ile ?rgütlenmenin ?nemine inan?r. Bu anlay?? ve yakla??mda okul kültürünü olu?turur. Okul kültürü ??renciye ve ba?ar?ya de?er veren herkesten yüksek performans bekleyen, ??rencilerin etkin ??renmesine yol a?an, düzen ve disiplin isteyen ve akademik i?birli?ini ?zendiren bir inan? sistemi olarak belirlenir. Okulumuz bunun olu?mas?na hizmet edebilecek gerekli idari, mali ve di?er mekanizmay? kurmak, süre?leri ba?latmak ve yürütmek i?in vard?r. E??T?M C?DD? B?R ??T?R, GüCüNü SEVG?DEN ALIR. Son Güncelleme 29.01.2015 Giri? Türü : ??renci Giri?i ??retmen Giri?i T.C. Kimlik No. : ?ifre : Güvenlik Kodu :

ozelbilgekoleji.com Whois

Domain Name: OZELBILGEKOLEJI.COM
Registry Domain ID : 1519625942_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server : http://whois.nicproxy.com
Registrar URL: http://www.nicproxy.com
Updated Date: 2015-09-18T09:03:19Z
Creation Date: 2008-09-16T10:33:38Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-09-16T10:33:38Z
Registrar:NICS TELEKOMUNIKASYON TICARET LTD.STI.
Registrar IANA ID: 1454
Registrar Abuse Contact Email: abuse@nicproxy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +90.2122132963
Reseller: NATRO COMMUNICATION LTD.
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#OK
Registry Registrant ID: CID-82386OZE
Registrant Name: Argenova Teknoloji
Registrant Organization: Argenova Teknoloji
Registrant Street: Esentepe Mah. Milangaz Cad. Dumankaya Vizyon A1 Blok D:31
Registrant City: Istanbul
Registrant State / Province: Esentepe
Registrant Postal Code: 34768
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.2164880077
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +90.2165175696
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: info@argenova.com.tr
Registry Admin ID: CID-82386OZE
Admin Name: Argenova Teknoloji
Admin Organization: Argenova Teknoloji
Admin Street: Esentepe Mah. Milangaz Cad. Dumankaya Vizyon A1 Blok D:31
Admin City: Istanbul
Admin State / Province: Esentepe
Admin Postal Code: 34768
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.2164880077
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +90.2165175696
Admin Fax Ext:
Admin Email: info@argenova.com.tr
Registry Tech ID: CID-82386OZE
Tech Name: Argenova Teknoloji
Tech Organization: Argenova Teknoloji
Tech Street: Esentepe Mah. Milangaz Cad. Dumankaya Vizyon A1 Blok D:31
Tech City: Istanbul
Tech State / Province: Esentepe
Tech Postal Code: 34768
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.2164880077
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +90.2165175696
Tech Fax Ext:
Tech Email: info@argenova.com.tr
Name Server: NS1.ARGENOVA.NET
Name Server: NS2.ARGENOVA.NET
DNSSEC: Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>>Last update of WHOIS database: 2016-05-24T05:20:19Z<<<
!****************************************************************************!
NICS TELEKOMUNIKASYON TICARET LTD.STI., uluslararasi alan adi kayit otoritesi olan ICANN
onayli bir alan adi kayit firmasidir.
Bu alan adina ait web sitesinin icerigi ya da yayinlanmasiyla hicbir sekilde ilgisi yoktur.
Sadece, ICANN kurallari cercevesinde alan adinin kayit edilmesine aracilik yapmaktadir.
Bu alan adi sahibinin kayit sirasinda verdigi bilgiler yukaridaki gibidir.
NICS TELEKOMUNIKASYON., bu bilgilerin dogrulugunu garanti edemez.
Daha fazla bilgi almak icin info [at] nicproxy.com adresine yazabilirsiniz.
!*****************************************************************************!
The data in the WHOIS database of Nics Telekomunikasyon Ltd. is provided by
Nics Telekomunikasyon Ltd. for information purposes, and to assist persons in
obtaining information about or related to domain name registration
records. Nics Telekomunikasyon Ltd. does not guarantee its accuracy.
By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this data
only for lawful purposes and that, under no circumstances, you will
use this data to
1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via E-mail(spam) or
2) enable high volume, automated, electronic processes that apply
to Nics Telekomunikasyon Ltd. or its systems.
Nics Telekomunikasyon Ltd. reserves the right to modify these terms.
By submitting this query, you agree to abide by this policy.
NICProxy Whois Server Ver.1.1.